Zásady ochrany osobných údajov


 1. Týmto udeľujete súhlas spoločnosti Data-driven Solutions s.r.o. , so sídlom Kniežaťa Pribinu 195/24, 911 01 Trenčín, IČO: 52840727, zapísanej v Obchod. registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, Vložka číslo: 39402/R o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie") na spracúvanie takýchto osobných údajov:
  • e-mail
  • meno a priezvisko
  • súbory cookie na prehliadanie webu
 2. E-mail môže byť spracovaný na základe vášho súhlasu a bude použitý na účely zasielania odborného newslettera. Tieto údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu, počas ktorej ste udelili súhlas so zasielaním informačného bulletinu. Osobné údaje sú spracovávané a evidované po celú dobu, po ktorú trvá váš súhlas s ich evidovaním a zasielaním emailových newsletterov, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 5 rokov. Potom Vás požiadame o udelenie nového súhlasu.
 3. S uvedeným spracovaním dávate výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje spoločnosti Data-driven Solutions s.r.o.
 4. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, ale osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa spracúvať aj títo sprostredkovatelia:
 5. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
  • požiadať nás o informácie o tom, aké osobné údaje o vás spracúvame, a o kópiu týchto údajov.
  • požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu alebo o obmedzenie spracovania.
  • požiadať o vymazanie týchto osobných údajov.
  • na prenosnosť údajov.
  • podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov alebo sa obrátiť na súd.
Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard