Moderný Excel

nová, lepšia cesta

Klasický alebo moderný Excel

V tradičných "Excel klasik" riešeniach sa nedá rozlíšiť medzi vstupom (zdrojom údajov) a výstupom (reportom). Vstupy sú zmiešané s výstupmi získanými kombináciou Ctrl+C|Ctrl+V, Vlookup, prepojenia buniek (=Sheet1!G25) a makier VBA. Ak šéf požaduje nový report, začnete od nuly, čo je časovo náročné a zároveň mimoriadne náchylné na chyby. Modifikácia reportu je komplikovaná, ak presuniete jednu bunku, môžu sa výsledky zmeniť bez toho, aby ste si to všimli a často neexistuje spôsob, ako výsledky auditovať.

Moderný Excel - One Click riešenia
Power Query, Power Pivot a pivotná tabuľka sú základom Power BI sveta.

Moderný Excel ako vstupná brána do Power BI

Excel obsahuje funkcionality, ktoré sú základom Power BI.
Power Query využijete nielen v Exceli a Power BI Desktope, ale aj v online verzii ako Dataflow.
Power Pivot môže byť osobným prípadne tímovým riešením, alebo prototypom Enterprise BI riešenia.
Analyze in Excel skombinuje Pivot Table s Power BI a dokonalý zážitok dotvoria Pivot graf, Slicer a Timeline.

Míľniky vývoja moderného Excelu

Počiatky moderného Excelu boli dané distribúciami Excel 2007 a Excel 2010, v ktorých sa objavila databázová tabuľka a doplnok Power Pivot, neskôr vo verzii Excel 2013 Power Query.

 • Excel s Power BI doplnkami sa stal špičkovým podnikovým Power Business Intelligence riešením: milióny riadkov môžu byť načítané použitím Power Query
 • tabuľky môžu byť prepojené v dátovom modeli Power Pivot
 • reporty môžu byť generované použitím Power Pivot tabuliek, Pivot grafov a tiež interaktívnych Power View vizualizácií
 • a vaše reporty budú mať oveľa vyššiu mieru spoľahlivosti

Inak povedané Excel sa môže stať vaším osobným dátovým skladom, s uloženými miliónmi záznamov z viacerých dátových zdrojov.

Časová os vývoja moderného Excelu

Praktický príklad

Použili ste niekedy funkciu VLOOKUP na prenesenie stĺpca z jednej tabuľky do druhej? Teraz, keď má Excel vstavaný dátový model, je už funkcia VLOOKUP zastaraná.

Vzťah medzi dvoma tabuľkami údajov môžete vytvoriť na základe zhodných údajov v jednotlivých tabuľkách. Potom môžete vytvoriť hárky Power View, kontingenčné tabuľky a iné zostavy obsahujúce polia jednotlivých tabuliek, aj keď tieto tabuľky pochádzajú z rôznych zdrojov. Ak máte napríklad údaje o predaji zákazníkom, môžete pridať časovú dimenziu, ktorej väzbu na fakty predaja vytvoríte v modeli. DAX funkcie časovej inteligencie potom umožnia analyzovať vzory predaja v jednotlivých obdobiach.

Čo sa naučíte

Insert > Table "databázová" tabuľka ako základ moderného Excelu

 • vzorce formou štruktúrovaných odkazov typu =[@Quantity]*[@UnitPrice]
 • "nové funkcie IFs" IFs, SumIFs, CountIFs, AverageIFs, MinIFs, MaxIFs, Iferror
 • knižnica funkci (Kĺúčové funkcie z kategórií: logické funkcie, textové funkcie, štatistické funkcie, dátum a čas)
 • vyhľadávacie funkcie, riziká použitia Vlookup, Hlookup
 • konečne nová funkcia XLOOKUP, ktorá rieši všetky nedostatky VLOOKUP
 • štruktúra databázovej tabuľky: hlavička, pole, záznam, údajové typy polí, flat table

Príprava, čistenie, kvalita a transformácia dát

kvalita dát - Power Query
 • zlúčenie údajov z rôznych typov zdrojov (Excel, txt, csv, MS Access, MS SQL Server, SharePoint List)
 • transformácie údajov (funkcia Pivot, UnPivot, ...)
 • zlučovací dotaz Merge Query vs Vlookup (XLOOKUP)
 • pripájací Append Query dotaz
 • zoskupenie údajov s agregačnými funkciami
 • transformácia exportovanej zostavy na flat table

Dátové modelovanie

 • vstavaný dátový model excelu
 • vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami - primárny a cudzí kľúč
 • kontrola duplicít podmieneným formátovaním
 • doplnok Power Pivot
 • s jazykom DAX - Data Analysis Expressions za hranice Excelu

Vizualizácia dát

 • Power Pivot Table (Pivot Chart) z viacerých tabuliek
 • hárok Power View - interaktívne grafy

Príprava, čistenie, kvalita a transformácia dát

kvalita dát - Power Query
 • zlúčenie údajov z rôznych typov zdrojov (Excel, txt, csv, MS Access, MS SQL Server, SharePoint List)
 • transformácie údajov (funkcia Pivot, UnPivot, ...)
 • zlučovací dotaz Merge Query vs Vlookup (XLOOKUP)
 • pripájací Append Query dotaz
 • zoskupenie údajov s agregačnými funkciami
 • transformácia exportovanej zostavy na flat table

Máte Microsoft 365 (Office 365)?

Ukážeme vám tiež Excel Online, vyskúšate si spolutvorbu na zošitoch uložených v službe OneDrive alebo SharePoint. Zapisujete do Excel tabuľky manuálne údaje viecerí naraz? Takto manuálne zadané údaje potom spracováva kolega? Vyskúšate si alternatívne riešenie - SharePoint List, kde vynikajúco funguje overenie údajov a navyše môžete vylúčiť nežiadúce duplicity.

Dĺžka tréningu:
3 - 4 dni
Náročnosť:
základná | stredná | vysoká
Forma výučby:
skupinová, individuálna - konzultačná

Vdýchnite svojim dátam život moderným Excelom!

Prosím, zadajte Vaše meno.
Prosím, zadajte Vaše telefónne číslo.
Prosím, zadajte Váš email.
Prosím, vyberte typ tréningu.
Pre odoslanie formulára je nutný súhlas so zásadami ochrany osobných údajov.
Pre odoslanie formulára je nutné overenie.
Oblasti potencionálnej spolupráce, prosím označte oblasti, o ktoré by ste mali potencionálny záujem
Workshop
Školenia
Konzultácie
Riešenia

Máte otázku? Spýtajte sa ihneď!
Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard