Moderný Excel

nová, lepšia cesta

Klasický alebo moderný Excel

V tradičných "Excel klasik" riešeniach sa nedá rozlíšiť medzi vstupom (zdrojom údajov) a výstupom (reportom). Vstupy sú zmiešané s výstupmi získanými kombináciou Ctrl+C|Ctrl+V, Vlookup, prepojenia buniek (=Sheet1!G25) a makier VBA. Ak šéf požaduje nový report, začnete od nuly, čo je časovo náročné a zároveň mimoriadne náchylné na chyby. Modifikácia reportu je komplikovaná, ak presuniete jednu bunku, môžu sa výsledky zmeniť bez toho, aby ste si to všimli a často neexistuje spôsob, ako výsledky auditovať.

Moderný Excel - One Click riešenia
Časová os vývoja moderného Excelu

Míľniky vývoja moderného Excelu

Počiatky moderného Excelu boli dané distribúciami Excel 2007 a Excel 2010, v ktorých sa objavila databázová tabuľka a doplnok Power Pivot, neskôr vo verzii Excel 2013 Power Query.

 • Excel s Power BI doplnkami sa stal špičkovým podnikovým Power Business Intelligence riešením: milióny riadkov môžu byť načítané použitím Power Query
 • tabuľky môžu byť prepojené v dátovom modeli Power Pivot
 • reporty môžu byť generované použitím Power Pivot tabuliek, Pivot grafov a tiež interaktívnych Power View vizualizácií
 • a vaše reporty budú mať oveľa vyššiu mieru spoľahlivosti

Inak povedané Excel sa môže stať vaším osobným dátovým skladom, s uloženými miliónmi záznamov z viacerých dátových zdrojov.

Praktický príklad

Použili ste niekedy funkciu VLOOKUP na prenesenie stĺpca z jednej tabuľky do druhej? Teraz, keď má Excel vstavaný dátový model, je už funkcia VLOOKUP zastaraná.

Vzťah medzi dvoma tabuľkami údajov môžete vytvoriť na základe zhodných údajov v jednotlivých tabuľkách. Potom môžete vytvoriť hárky Power View, kontingenčné tabuľky a iné zostavy obsahujúce polia jednotlivých tabuliek, aj keď tieto tabuľky pochádzajú z rôznych zdrojov. Ak máte napríklad údaje o predaji zákazníkom, môžete importovať údaje časovej inteligencie a vytvoriť k nim vzťah, aby ste mohli analyzovať vzory predaja v jednotlivých rokoch a mesiacoch.

Čo sa naučíte

Insert > Table "databázová" tabuľka ako základ moderného Excelu

 • vzorce formou štruktúrovaných odkazov typu =[@Quantity]*[@UnitPrice]
 • "nové funkcie IFs" IFs, SumIFs, CountIFs, AverageIFs, MinIFs, MaxIFs, Iferror
 • knižnica funkci (Kĺúčové funkcie z kategórií: logické funkcie, textové funkcie, štatistické funkcie, dátum a čas)
 • vyhľadávacie funkcie, riziká použitia Vlookup, Hlookup
 • konečne nová funkcia XLOOKUP, ktorá rieši všetky nedostatky VLOOKUP
 • štruktúra databázovej tabuľky: hlavička, pole, záznam, údajové typy polí, flat table

Príprava, čistenie, kvalita a transformácia dát

kvalita dát - Power Query
 • zlúčenie údajov z rôznych typov zdrojov (Excel, txt, csv, MS Access, MS SQL Server, SharePoint List)
 • transformácie údajov (funkcia Pivot, UnPivot, ...)
 • zlučovací dotaz Merge Query vs Vlookup (XLOOKUP)
 • pripájací Append Query dotaz
 • zoskupenie údajov s agregačnými funkciami
 • transformácia exportovanej zostavy na flat table

Dátové modelovanie

 • vstavaný dátový model excelu
 • vytvorenie vzťahu medzi tabuľkami - primárny a cudzí kľúč
 • kontrola duplicít podmieneným formátovaním
 • doplnok Power Pivot
 • s jazykom DAX - Data Analysis Expressions za hranice Excelu

Vizualizácia dát

 • Power Pivot Table (Pivot Chart) z viacerých tabuliek
 • hárok Power View - interaktívne grafy

Príprava, čistenie, kvalita a transformácia dát

kvalita dát - Power Query
 • zlúčenie údajov z rôznych typov zdrojov (Excel, txt, csv, MS Access, MS SQL Server, SharePoint List)
 • transformácie údajov (funkcia Pivot, UnPivot, ...)
 • zlučovací dotaz Merge Query vs Vlookup (XLOOKUP)
 • pripájací Append Query dotaz
 • zoskupenie údajov s agregačnými funkciami
 • transformácia exportovanej zostavy na flat table

Máte Office 365?

Ukážeme vám tiež Excel Online, vyskúšate si spolutvorbu na zošitoch uložených v službe OneDrive alebo SharePoint. Zapisujete do Excel tabuľky manuálne údaje viecerí naraz? Takto manuálne zadané údaje potom spracováva kolega? Vyskúšate si alternatívne riešenie - SharePoint List, kde vynikajúco funguje overenie údajov a navyše môžete vylúčiť nežiadúce duplicity.

Dĺžka tréningu:
3 - 4 dni
Náročnosť:
základná | stredná | vysoká
Forma výučby:
skupinová, individuálna - konzultačná
Live Dashboard
Dashboard
Live Dashboard